The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

ADVERTORIALS

    

'UNAI' เทคโนโลยีระบุพิกัด ตัวช่วยธุรกิจอีเวนต์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของธุรกิจมีการพัฒนาและมีการแข่งขันทางการตลาดสูง อุตสาหกรรมต่าง ๆ เร่งพัฒนากันในระดับเรียลไทม์ โดยมีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสและเข้าถึงได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) แพลตฟอร์มการจัดงานที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ

ทีมนักวิจัยไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพธุรกิจไมซ์ของไทยให้ก้าวไกลระดับนานาชาติเทคโนโลยีที่ว่านี้คือ ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร หรือ 'แพลตฟอร์มอยู่ไหน' (UNAI Platform) ผลงานวิจัยพัฒนาโดย ดร.ละออ โควาวิสารัช หัวหน้าทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก 'อยู่ไหน 3 มิติ' แพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ของคนหรือวัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์

ดร.ละออ ให้ข้อมูลว่า เริ่มแรกทีมวิจัยได้พัฒนาระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารขึ้นสำหรับใช้ติดตามหรือระบุตำแหน่งของพัสดุต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุของสำนักงาน และปัจจุบันกำลังพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้จัดงานจะเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงานทั้งในรูปแบบการลงทะเบียนหน้างาน หรือการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้ยังไม่สามารถบอกได้ถึงความหนาแน่นของผู้เข้าชมงานในบริเวณต่าง ๆ หรือแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าชมงานให้ความสนใจบริเวณใดเป็นพิเศษ

ทีมวิจัยจึงนำต้นแบบระบบ UNAI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ประกอบด้วยธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า (Exhibitions) ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้พัฒนาและทดสอบระบบ UNAI ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์และปรับเทคนิคให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น

ระบบ UNAI จัดอยู่ในกลุ่มของ IoT (Internet of Things) ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย หรือ แท็ก (Tag) เป็นป้ายระบุตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็ก

2. อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย หรือ แองเคอร์ (Anchor) ออกแบบให้มีแถวสายอากาศ (Antenna Array) มีระบบสื่อสารไร้สายมาตรฐาน Bluetooth พลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy: BLE) และใช้เทคนิค AoA (Angle of Arrival) ในการหาตำแหน่งของแท็ก

3. ระบบสื่อสารสำหรับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ รองรับการใช้เครือข่ายทั้ง 3G/4G Cellular Network และ 5G

การทำงานของระบบ UNAI
แท็กจะส่งสัญญาณไปยังสายอากาศของแองเคอร์ 3 ตัวที่ใกล้ที่สุด แองเคอร์แต่ละตัวจะคำนวณมุมตกกระทบของสัญญาณที่แท็กส่งมากับแถวสายอากาศ ซึ่งจะมีความต่างเฟสที่ได้รับในแต่ละสายอากาศ และส่งข้อมูลมุมเหล่านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยเซิร์ฟเวอร์จะคำนวณหาตำแหน่งของแท็กได้อย่างแม่นยำและส่งข้อมูลตำแหน่งไปแสดงผลที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน UNAI แบบเรียลไทม์

ดร.ละออ กล่าวว่า ระบบ UNAI จะช่วยให้ผู้จัดงานหรือผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เช่น จำนวนผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน ผู้เข้าชมงานสนใจกิจกรรมใดบ้าง นิทรรศการหรือสินค้าประเภทใดได้รับความสนใจมากที่สุด ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น หรือนำเสนอบริการเสริมนอกเหนือจากระบบอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้ว เช่น เพิ่มระบบนำทางไปยังบูธที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินหา ทำให้มีเวลาเลือกสินค้าหรือเจรจาธุรกิจได้มากขึ้น รวมถึงประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งของผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเด็กหรือผู้สูงอายุที่อาจพลัดหลงจากผู้ดูแล

ทีมวิจัยได้นำระบบ UNAI ไปพัฒนาต่อยอดเป็น Plug UNAI (ปลั๊กอยู่ไหน) โดยเชื่อมต่อกับระบบปลั๊กไฟเพื่อติดตามตำแหน่งและวัดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน ชั่วโมงการใช้งาน และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการใช้พลังงานในอาคาร

การนำระบบระบุตำแหน่งในอาคาร UNAI ไปประยุกต์ใช้ในการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า นอกจากช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้จัดงานและสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้เข้าชมงานแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือ การนำเทคโนโลยีไปเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยที่กำลังเติบโตให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งและแข่งขันได้ในระดับโลก


ขอบคุณที่มาและภาพโดย วีณา ยศวังใจ จาก สาระวิทย์. “UNAI” เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เสริมแกร่งธุรกิจจัดงานอีเวนต์ [อินเทอร์เน็ต]. 2022. [เข้าถึงเมื่อ 9 มิ.ย. 2565]

อ่านบทความเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่