The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

ADVERTORIALS

    

TMVS สัญลักษณ์การันตีคุณภาพสถานที่จัดงาน MICE'TMVS' สัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ให้ตอบโจทย์การจัดงานระดับโลก เปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างโอกาสในโลกธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มความหลากหลายด้านสถานที่ในการจัดงานกิจกรรมด้านไมซ์ให้แก่ผู้ใช้บริการการเปลี่ยนแปลงของโลกเรานั้นจากยุค Globalization ไปสู่ยุค Millennium ที่มีผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจไมซ์มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้าง Customer Journey หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า User’s Experiences มากขึ้น การจัดประชุมในอนาคตนั้น 'โรงแรม' อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรก ๆ ที่ต้องแข่งขันกันด้านราคาและการบังคับขายรวมเป็น Package เหมือนแต่ก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มฝึกอบรมแบบ Corporate Training หรือ การอบรมเพิ่มศักยภาพทั่วไป เทรนด์ของสถานที่จัดงานจึงเน้นปัจจัยด้านสถานที่ที่ไปมาสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มี Sustainability Practices ที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ Green Meeting ไม่เสิร์ฟน้ำจากขวดพลาสติก คือ ให้ไปกดน้ำดื่มเอง (MICE Insight Report: Sustainability) Line ของว่างและอาหารง่าย ๆ มาจาก Local Product เพื่อลด Carbon Footprint การจัดวางที่นั่งและโต๊ะประชุมทีสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบก็สำคัญ ปัจจุบันเราก็มี Meeting Space รูปแบบใหม่ ๆ หลายที่ เช่น WEWORK, TRUE DIGITAL PARK, AIS DESIGN CENTER, C-ASEAN, HUBBA เป็นต้น

ปัจจุบันภาครัฐต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกิจกรรมไมซ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาเศรษฐกิจจากการจัดงานให้มีการกระจายการจัดงานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในภูมิภาคทำให้เกิดความต้องการจัดงานต่าง ๆ จากภาคเอกชน องค์กร สมาคมและภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สร้างโอกาสทางธุรกิจการจัดงานกิจกรรมด้านไมซ์ ด้วยการพัฒนามาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 'TMVS' (Thailand MICE Venue Standard) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยได้สร้างตราสัญลักษณ์ 'TMVS' เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่ต้องการจัดงานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้มั่นใจในมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย อันประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านการให้บริการ และด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้สร้างจุดแข็งและจุดขาย ดึงงานในระดับนานาชาติสู่ประเทศไทย

สถานที่จัดงานประกอบด้วย หอประชุมนานาชาติ พื้นที่แสดงสินค้า สถานที่จัดประชุมย่อย สถานที่จัดงานพิเศษ ที่ได้รับการตรวจสอบและกำหนดหลักเกณฑ์ โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมธุรกิจและสถาบันการศึกษาทั้ง 14 แห่ง ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนยังได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่ได้ตั้งเอาไว้

มาตรฐาน TMVS แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม (Meeting Rooms)
2. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venues)
3. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venues)
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้การส่งเสริมมาตรฐานห้องประชุมประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มศูนย์ประชุม กลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ต และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การให้ความรู้ การประเมินผลงาน และการรับรองมาตรฐาน พื้นที่การจัดประชุมนานาชาติได้ถูกแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ พื้นที่ใช้สอยทั่วไปและพื้นที่สำหรับจัดงานทางเทคโนโลยีและการจัดการด้านบริการ ในขณะที่พื้นที่จัดงานแสดงสินค้าจะเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่วนพื้นที่จัดอีเวนต์พิเศษจะเน้นไปที่ความปลอดภัยเป็นหลัก

สำหรับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการสถานที่จัดงานไมซ์ที่เข้าร่วมโครงการ TMVS จะได้รับ นอกเหนือจากการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังจะมีการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์และมาตรฐาน TMVS ให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย พร้อมประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการโดยผลิตเอกสารส่งเสริมมาตรฐาน TMVS Directory ซึ่งจะได้รับการสื่อสารไปทั่วโลกในฐานะสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้นำมาตรฐาน TMVS ไปพัฒนาต่อยอดเป็นมาตรฐาน ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดโลก ส่งผลให้รองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ด้านผู้ใช้บริการที่เลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS และ AMVS นั้น จะเป็นการสร้างความมั่นใจด้านการบริการและคุณลักษณะทางกายภาพของสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานไมซ์ที่มาจัดในสถานที่นั้น ๆ ได้ต่อไป


ขอบคุณที่มา:
www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1685393
https://th.postupnews.com/2019/11/tmvs-mice-tceb.html
www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/991
www.ryt9.com/s/prg/2821179