The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

ADVERTORIALS

    

การจัดห้องประชุมยอดนิยม หลากสไตล์ หลายรูปแบบการจัดห้องประชุมยอดนิยม หลากสไตล์ หลายรูปแบบการจัดห้องประชุม ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญ เพราะในการจัดประชุมสักครั้งนึงห้องประชุมก็เป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้เกิดแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ การพูดคุย และสื่อสารในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หากใครกำลังคิดว่า แล้วการจัดห้องประชุมนั้นสามารถทำได้กี่รูปแบบบ้าง วันนี้เรามีรูปแบบการจัดห้องประชุมที่นิยมใช้มาแนะนำกันค่ะ

1. การจัดห้องประชุมแบบเธียเตอร์ (Theater Style)
การจัดห้องประชุมที่นิยมใช้ในการจัดงานสัมมนา งานจัดอบรม และการจัดลักษณะนี้ มักจะเป็นงานที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้พูดเป็นจุดสนใจเพียงจุดเดียวของผู้เข้าร่วมประชุม เหมาะสำหรับการประชุมที่นำเสนอภาพและเสียง รวมถึงการบรรยายต่าง ๆ ระบบเสียงก็มีส่วนสำคัญสำหรับการประชุมรูปแบบนี้

2. การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน (Classroom Style)
การจัดประชุมแบบห้องเรียนแตกต่างจากแบบเธียเตอร์ เพียงแค่เพิ่มโต๊ะตรงที่นั่งให้ผู้ร่วมอบรมได้วางสิ่งของ ส่วนใหญ่แล้วการจัดลักษณะนี้บนโต๊ะจะมีกระดาษ ดินสอ วางไว้อยู่บนโต๊ะให้ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าประชุมจดตามสิ่งที่ผู้พูดบรรยายได้ และหากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนมาก ควรเลือกห้องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้โดยไม่แน่นจนเกินไป

3. การจัดห้องประชุมแบบบอร์ดรูม (Boardroom Style)
การจัดห้องประชุมที่มีโต๊ะขนาดใหญ่วางไว้กลางห้องและนำเก้าอี้มาจัดวางล้อมรอบโต๊ะ การจัดห้องประชุมในรูปแบบนี้ส่วนมากจะเห็นตามบริษัทต่าง ๆ เหมาะกับการประชุมที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษากันเพื่อแก้ปัญหา เพื่อหาข้อสรุป และให้มีส่วนร่วมในการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถมองเห็นและได้ยินอย่างชัดเจน

4. การจัดห้องประชุม U shape (U-Shape Style)
การจัดวางโต๊ะให้มีลักษณะเป็นตัว U เว้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าไว้สำหรับผู้พูด อาจมีการจัดซ้อนแถวให้เป็นตัว U 2 ตัวซ้อนกัน และการจัดโต๊ะแบบ U-Shape ไม่ควรซ้อนเกิน 2 - 3 ชั้น เพราะผู้พูดอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง และแถวที่ซ้อนด้านหลังอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เหมาะสำหรับการบรรยายที่ผู้พูดต้องการความใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมการประชุม เพราะสามารถเข้าถึงและพูดคุยกับผู้เข้าประชุมได้สะดวก

5. การจัดห้องประชุมแบบโต๊ะกลมวงปิด (Banquet Style)
การจัดห้องประชุมโดยใช้โต๊ะกลมวงปิด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีร่วมในการสนทนา พูดคุยกัน จะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งโต๊ะกันอย่างชัดเจน จัดที่นั่งให้หนึ่งโต๊ะสามารถนั่งได้ 6 - 10 คน การจัดลักษณะนี้นิยมจัดในงานเลี้ยงต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานเลี้ยงรุ่น งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า หรืองานสัมมนาพนักงานบริษัท

6. การจัดห้องประชุมแบบโต๊ะกลมวงเปิด (Cabaret Style)
การจัดรูปแบบนี้จะเหมือนกับการจัดห้องประชุมแบบโต๊ะกลมวงปิด ต่างกัน คือ จัดให้เหลือเก้าอี้ 4 - 5 ตัวต่อโต๊ะ และเป็นการนั่งในลักษณะนั่งเพียงครึ่งหนึ่งของโต๊ะกลม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยสนทนากันได้สะดวกและเป็นการส่วนตัวภายในโต๊ะเท่านั้น และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต้องนั่งหันหลังให้เวทีหรือจอภาพอีกด้วย

จากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการจัดห้องประชุมแต่ละรูปแบบมีประโยชน์ต่อการใช้งานที่แตกต่างกันกันไป ดังนั้น ควรเลือกจัดให้เหมาะสมกับรูปแบบงาน และจำนวนของผู้เข้าร่วมงาน รวมไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สถานที่ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ กัน

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก:https://bit.ly/2EnYrtG , https://bit.ly/3fbgUXf , https://bit.ly/32WxTtD