The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บ ขยายงบฯอุดหนุน “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ถึงสิ้นปีหนุนธุรกิจไมซ์

“ทีเส็บ"

“ทีเส็บ” เร่งกระตุ้นตลาดไมซ์โค้งท้ายทุกมิติ จับมือภาคีส่งเสริมการจัดประชุมในประเทศภายใต้แนวคิด One Company One Meeting ขยายเวลาขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ถึง 15 ธันวาคมนี้ หวังกระจายรายได้กว่า 200 ล้านบาท คาดมีหน่วยงาน องค์กรขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลประกาศทยอยเปิดเมือง คนไทยส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า จากการเริ่มดำเนินงานโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ขึ้นในปี 2563 ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 15,000 และ 30,000 บาท เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า 237 ล้านบาท

โดยในปี 2564 นี้ทีเส็บจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนอีกจำนวน 20 ล้านบาท และพัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนขององค์กร

ปัจจุบันมีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 788 งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564) และแสดงความจำนงมากกว่า 1,000 งาน โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ได้แก่ การอบรม (ร้อยละ 30.13) การประชุม (ร้อยละ 19.11) การสัมมนา (ร้อยละ 14.81) กิจกรรมศึกษาดูงาน (ร้อยละ 13.49) กิจกรรมในชุมชน (ร้อยละ 8.64) กิจกรรมเพื่อสังคม (ร้อยละ 4.21) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 1.74) ตามลำดับ

นายจิรุตถ์กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยสร้างทีมเวิร์กและผลิตภาพ (Productivity) ให้กับองค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทีเส็บได้ผนึกกำลังพันธมิตรกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาภายใต้แนวคิด 1 องค์กร 1 กิจกรรม หรือ One Company One Meeting

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดประชุมอย่างน้อยองค์กรละ 1 ครั้ง โดยหอการค้าไทยเตรียมเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้สิทธิ์ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่าผ่านแคมเปญ “หอทั่วไทย ประชุมเมืองไทยช่วยชาติ” ด้านสมาคมโรงแรมไทยเองที่มีเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศจะนำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย ขณะเดียวกันสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ก็พร้อมจะช่วยกันเชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายให้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วย

“จากข้อจำกัดด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่และมาตรการห้ามจัดประชุมเกิน 30 คน ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้องค์กรชะลอการเดินทางและการจัดงาน จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์จากการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ทีเส็บจึงพิจารณาขยายระยะเวลาขอรับการสนับสนุน จากเดิม 15 กันยายน 2564 ให้สามารถขอรับการสนับสนุนได้ถึง 15 ธันวาคม โดยมีการจัดกิจกรรมภายใน 31 ธันวาคม 2564 เพราะการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้” นายจิรุตถ์กล่าว

และว่า ขณะเดียวกันทีเส็บยังได้วางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีมาตรการผ่อนคลายด้านการรวมกลุ่มบุคคลได้เกิน 30 คน อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี พิษณุโลก ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญสื่อสาร “จัดงานไมซ์ทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบ “10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์” ใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมในทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง สำหรับผู้จัดงานสามารถคลิกขอใบเสนอราคาในเส้นทางที่สนใจผ่านทาง www.thaimiceconnect.com คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการที่หลายจังหวัดเริ่มเปิดเมืองให้มีการจัดกิจกรรมได้ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน สำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน โดยยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 9 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-780749