The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

เลื่อนจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ไปปี’65

“งานมหกรรมบ้านและคอนโด"

3 สมาคมอสังหาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 จากเดิม 7-10 ต.ค. 2564 ไปจัดในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอาคารชุดไทยแจ้งว่า สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

จากกำหนดการเดิม วันที่ 7-10 ตุลาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเลื่อนกำหนดวันเวลาในการจัดงานออกไปในปี 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีการขยายวงกว้างมากขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใด รวมถึงข้อจำกัดด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายลง และภาครัฐได้มีการผ่อนปรนมาตรการทางด้านต่าง ๆ จะมีการกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดงานที่ชัดเจนอีกครั้ง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/property/news-755694