The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

เอกชนผนึกรัฐจัดใหญ่ THAI WATER EXPO 2021 เร่งรับแผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปี

“THAI

เอกชนผนึกรัฐ จัดงาน THAI WATER EXPO 2021 รับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีประเทศ พร้อมดึงผู้ประกอบการเทคโนโลยีน้ำ-นวัตกรรมการจัดการน้ำเสียระดับโลกเข้าร่วม 14-16 ต.ค.นี้ รัฐเผยบริหารน้ำประเทศสำคัญ เหตุกักเก็บปริมาณน้ำฝนน้อยเหลือทิ้งประมาณ 7 แสน ลบ.ม. ต่อปี แต่เก็บไว้ใช้ประมาณ 10% เท่านั้น เร่งแผนงานสอดรับแผนแม่บททั้ง 6 ด้าน พร้อมเทคโนโลยี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เผยถึงการจัดงาน THAI WATER EXPO 2021 (THW) ในครั้งนี้ว่า เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ที่นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด พร้อมโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร จากหลากหลายผู้ประกอบการทั่วโลกที่มาร่วมจัดแสดง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

“โดยเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ควบคู่กับการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไป” นายสรรชัยกล่าว

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน การอนุรักษ์ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำ การแจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

โดยได้วางกรอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันในทุกมิติให้สามารถรองรับกับความต้องการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนได้

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประกอบด้วยแผนแม่บท 6 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 2.การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3.การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4.การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 5.การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6.การบริหารจัดการ

“เรื่องของการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเทศเรามีปริมาณน้ำฝนอย่างเหลือเฟือประมาณ 7 แสน ลบ.ม. ต่อปี แต่เราเก็บไว้ใช้ประมาณ 10% เท่านั้น ซึ่งหมายความถึง ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี เราจะสามารถดูแลแผนแม่บททั้ง 6 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมด ซึ่งในเรื่องนี้เราต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัจจุบันจากทั่วโลกที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายเราที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับประเทศ” นายภาดล กล่าว

สำหรับการร่วมสนับสนุนการจัดงาน THAI WATER EXPO 2021 (THW) ทางกรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นงานที่รวบรวมองค์กรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านน้ำ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเปิดมุมมองเพื่อแลกเปลี่ยนและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งในเชิงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านน้ำ ที่ทันสมัยจากบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วโลก ที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน หรือในด้านของกิจกรรมการเสวนาตลอด 3 วัน ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางและทิศทางการจัดการน้ำมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้งาน THAI WATER EXPO จัดขึ้นพร้อมกับงาน PUMPS & VALVES ASIA (PVA) และงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 (ASEW) ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Edition) ประกอบด้วยการจัดงานในรูปแบบปกติ (Physical Exhibition) การจัดแสดงงานในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) ทั้งยังมีการยกระดับความปลอดภัยขณะเยี่ยมชมงาน ตามมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยของ อินฟอร์มา ออล ซีเคียว (Informa All Secure) เพื่อดูแลผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมชมงานตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน โดยกำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-693340