The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

Thailand Convention & Exibition News

    

รายงานอาเซียน

                    อีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องตื่นตัวและเตรียมความพร้อม ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการอย่างอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

                    กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เดินหน้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุกิจส่งออก โดยได้เดินหน้าจัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับลู่ทางการทำการค้ากับประเทศในอาเซียน เนื่องจากหลังเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบการเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น

                    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้จัดงาน"สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AEC Trade and Investment 2015" ขึ้น เพื่อเป็นการให้การข้อมูลกับหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้สนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงสถานการณ์ในเวทีทางการค้าโลก การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ผลกระทบ และลู่ทางการค้าการลงทุน โดยนายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 จะมีการร่วมกันลดภาษีเป็นร้อยละ 0 หรือซีโรแวท แต่ในสินค้าบางรายการ การลดภาษีจะขึ้นอยู่กับการเจรจา และลดลงเป็นขั้นบันได ซึ่งสินค้าไทย ยังมีการเก็บภาษีอยู่ 4 รายการ คือ กาแฟ มะพร้าวแห่ง ไม้ตัดดอก และมันฝรั่ง ขณะที่ ภาคบริการ จะดำเนินการลดกฏระเบียบ หรือ ลดมาตรการต่างๆที่ไม่ใช่ภาษี ให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่น การข้ามไปทำงานของกลุ่มแรงงาน การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับชาติอาเซียน

                    ด้านนายนิทิน โมดิ ตัวแทนบริษัท รับให้คำปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ กล่าวว่า นักลงทุนมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น หลังการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ แต่ในนักลงทุนต่างชาติบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในไทยหากเปิดประชาคมอาเซียน โดยส่วนใหญ่ยังทราบเพียงจะมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษี หรือ ซีโรแวท ซึ่งทำให้ไม่มั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทย จึงอยากให้รัฐบาลไทยให้ความชัดเจนในการอำนวยความสะดวกหรือมาตรการการลงทุนต่างๆที่ชัดเจนภายหลังเปิดประชาคมอาเซียน

                    ทั้งนี้ กลุ่มอาเซียนยังได้เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโลกต่างๆ โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกับประเทศอื่นๆเช่น ข้อตกลงอาเซียน-จีน // อาเซียน-อินเดีย // อาเซียน-ญี่ปุ่น // อาเซียน-เกาหลี // อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาครัฐของไทย จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจเตรียมรับมือกับการเปิดประชาคมอาเซียรในด้านใดอีกต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไป