The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“ทีเส็บ”เร่งปั้นช่างไฟฟ้าไมซ์ไทย ยกระดับวิชาชีพสู่มาตรฐานโลก

8d12e241d0a9a3ea7dbf24f19851e754.jpg

“ทีเส็บ” เร่งยกระดับวิชาชีพไทย ปั้นช่างไฟฟ้าไมซ์ไทย รองรับตลาดไมซ์บูม ตีกันต่างชาติโกยรายได้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยว่า ทีเส็บวางแผนการพัฒนาบุคลากรไมซ์ภายใต้มาตรฐานอาชีพแบ่งเป็น 2 ระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ สำหรับการสร้างมาตรฐานอาชีพในระดับประเทศ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นชอบประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสาหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions)และไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสำหรับบุคลากรวิชาชีพไมซ์ โดยเริ่มต้นจากมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์เป็นสาขาแรก

การเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือไทยได้รับการยอมรับและสร้างมาตรฐานการทำงานบุคลากรวิชาชีพไมซ์ระดับนานาชาติจึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบันการเปิดการค้าเสรีทำให้ต่างชาติเข้ามาจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยมากขึ้นและมักจะนำผู้รับเหมาต่างชาติเข้ามาดำเนินการด้วย ทำให้มีรายได้เข้าประเทศเฉพาะค่าพื้นที่และค่าที่พัก แต่ต้องเสียรายได้ส่วนอื่นไป เช่น ค่าแรงงาน ค่าออกแบบก่อสร้างและตกแต่งบูธ การจัดการระบบไฟฟ้าต่างๆ อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการไมซ์ของไทยเสียโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานระดับสากล

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า นอกจากมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทีเส็บมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติด้วย โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีเส็บร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อความพร้อมของบุคคลากรด้านไมซ์

feaca0a45b22a30b0b4fd722ac723240.jpg

พร้อมร่วมกับสมาคมด้านไมซ์ พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยในระดับชาติขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคให้พร้อมก้าวเข้าสู่สากล อาทิ หลักสูตรการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการจัด อีเวนท์อย่างมืออาชีพ และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพและหลักสูตรการจัดงานประชุมอย่างมืออาชีพ

ในส่วนของการพัฒนามาตรฐานอาชีพระดับนานาชาติ ทีเส็บได้มีการนำเข้าหลักสูตรรับรองระดับนานาชาติภายใต้ลิขสิทธิ์ของสมาคมด้านไมซ์ระดับสากล เช่น หลักสูตรรับรองมืออาชีพด้านการจัดงานแสดงสินค้า (Certified in Exhibition Management) หลักสูตรรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ฯลฯ

“การร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการจัดโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านไมซ์ในทุกระดับที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยก้าวไกลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thansettakij.com

www.thansettakij.com/content/407145