The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ซีอีเอ ผนึกกำลัง ทีเส็บ ร่วม พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

f3ef8df5605c9980ca070cdc0c98a099.jpg

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมระดับเวิร์ลคลาส ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก เพื่อจัดแสดงผลงานและสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดการพัฒนาผลงาน พร้อมก้าวสู่เวทีสากล

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ ซีอีเอ (CEA) กล่าวว่า ซีอีเอ ในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมนานาชาติ จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์” (MICE) ของประเทศไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 12 สาขา เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างและใช้นวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยแบบครบวงจร

ตั้งแต่กระบวนการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันนำไปสู่การมีศักยภาพที่ทัดเทียมนานาประเทศและพร้อมก้าวสู่เวทีสากล ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและสร้างระบบนิเวศในสาขาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ด้านดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนาการ (MAR Tech) ของไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก

ผ่านการดำเนินงานใน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนานักสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานหรือนวัตกรรม (Grooming) 2. การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาผลงานด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม (Enhancing with Innovation) และ 3. การจัดเทศกาล กิจกรรม เพื่อจัดแสดงผลงานและสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดการพัฒนาผลงาน โดยการร่วมมือกับพื้นที่ ชุมชน และผู้จัดงานระดับสากล (Event Platform & Commercialization) อาทิ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) และ อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล (ISAN Creative Festival) อันจะช่วยตอกย้ำศักยภาพลักษณ์การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Creative District) ของประเทศไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักสร้างสรรค์ทั่วโลกในอนาคตอันใกล้

ด้าน นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วยเติมเต็มศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ (MICE) และวิสาหกิจเริ่มต้นในด้านดนตรี ศิลปะ และธุรกิจ Entertainment (Show Biz) ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรและมีมาตรฐาน มีระบบนิเวศสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูง มีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกับองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเชิงพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน ทั้งในเวทีระดับประเทศ และระดับสากลบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมระดับโลกแล้ว ยังนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกแก่ประเทศไทย ในแง่ของการกระตุ้นการลงทุนจากนักธุรกิจชาวต่างชาติ และการขยายเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต อันก่อให้เกิดการหมุนเวียนของมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

อีกทั้ง “อุตสาหกรรมไมซ์” ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรมในหลากหลายแขนง อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม การบริการ และโลจิสติกส์ทั้งระบบ อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างดี ซึ่งล่าสุดได้รับการจัดอันดับจากสมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลกปี 2561 ให้ “ประเทศไทย” อยู่ในอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย ด้านการประชุมนานาชาติ รองจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และเป็นอันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึง “กรุงเทพฯ” ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของโลกด้านการประชุมนานาชาติระดับเมือง

ทั้งนี้ ทีเส็บ (TCEB) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนด้านบริการต่างๆ ซึ่งเน้นการบริการเป็นหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เป็น “ผู้เชื่อมโยงทุกความสำเร็จ” ในทุกๆ ด้านของธุรกิจด้าน เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อันมีเป้าหมายหลักใน 10 อุตสาหกรรม อันจะก่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อนานาชาติและประเทศไทยในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ เอ็นไอเอ (NIA) กล่าวเสริมว่า เอ็นไอเอ ในฐานะหน่วยรัฐ ที่มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ในการ “เสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน” ผ่านการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System: NIS) สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม อีกทั้งยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการทำหน้าที่เสมือน “สะพานเชื่อม” ระบบนวัตกรรมโลกอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน อันสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ ที่มุ่งเสริมแกร่งวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน MAR Tech รวมถึงนักสร้างสรรค์ไทย นับตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงกลางน้ำให้มีคุณภาพระดับสากล และสามารถผลิตผลงานเข้าสู่ภาคธุรกิจได้ โดยการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม

ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านกระบวนการคิด การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่จำกัด พร้อมเชื่อมโยงองค์กรและนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินกิจการสตาร์ทอัพที่เข้มแข็ง (Startup Ecosystem) รองรับการเติบโตของสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจากทั่วโลกในอนาคต

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญในการอาศัยบริบททางพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในลักษณะ OPEN INNOVATION เนื่องจากกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างๆ ในประเทศไทย ถือเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพ และอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆ ของเอเชียและในระดับโลก นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมนวัตกรรมด้านศาสตร์และศิลป์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นสัญญาณที่ดีที่องค์กรชั้นนำอย่าง NIA CEA และ TCEB จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้ จะได้เห็นทั้งผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สตาร์ทอัพ และเทคโนโลยีด้านไมซ์โดยฝีมือคนไทยแพร่กระจายและนำไปใช้ในแวดวงสากลมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-105-7400 เว็บไซต์ cea.or.th

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.mgronline.com

www.mgronline.com/smes/detail/9620000074832