The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บจัด'สัมมนารอบกรุง' ดันรายได้ไมซ์ในประเทศ 1.21 แสนล้าน

671109bc072be42e5b4ba2f5e29366c5.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ 3 เป้าหมายยุทธศาสตร์หลักคือ “สร้างรายได้-กระจายรายได้สู่ภูมิภาค–พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกระตุ้นนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 35,982,000 คน สร้างรายได้ 221,500 ล้านบาท โดยกำหนดเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1,320,000 คน สร้างรายได้ 100,500 ล้านบาท และนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางเข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศ 34,662,000 คน สร้างรายได้ 121,000 ล้านบาท

fa40373ad4598662dbda8cc862c9d9e5.jpg

นายสราญโรจน์ สวัสดิ์ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (Domestic MICE) “ทีเส็บ” กล่าวว่า “ทีเส็บ” กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยมุ่งเน้นด้านมิติการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเพิ่มและยกระดับสถานที่จัดงาน รวมถึงกิจกรรมใหม่เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ โดยร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดกิจกรรม “สัมมนารอบกรุง” โครงการสร้างการรับรู้สินค้าและบริการไมซ์ (Domestic Fam Trip) ประจำปี 2562 พร้อมมอบหมายออร์แกไนเซอร์ชั้นนำ “PAULA&CO.” นำคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) จากองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรูปแบบใหม่ในเส้นทางเช้าไป-เย็นกลับ (OneDayTrip) ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบกรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรม “สัมมนารอบกรุง” มีทั้งสิ้นรวม 3 ครั้งคือ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2562 และ จ.นครปฐม เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำเส้นทางใหม่ให้องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการจัดกิจกรรมด้าน การประชุม (Meeting) ได้มีโอกาสสัมผัสบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบใหม่ ทั้งสถานที่จัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการประชุมเพื่อรองรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มการรับรู้ในเส้นทางเหล่านี้มากขึ้นทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดกิจกรรมไมซ์ที่หลากหลายระดับคุณภาพ

กิจกรรม “สัมมนารอบกรุง” ครั้งสุดท้าย ณ จ.นครปฐม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างคนและองค์กรผ่าน Agile and Scrum ในชุมชน” โดยนำผู้ร่วมสัมมนารวม 35 ราย ไปยังจุดหมายแรกคือ “สวนสามพราน” สถานที่สร้างงาน – สร้างชีวิตให้ผู้คนในชุมชน พร้อมนั่งเรือข้ามฝั่งแม่น้ำท่าจีน ไปรับฟังบรรยายเรื่อง “สามพรานโมเดล” โดย นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพราน และมูลนิธิสังคมสุขใจ ก่อนที่จะนำผู้ร่วมสัมมนาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม เพื่อศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง

จากนั้นยังร่วมกิจกรรม “Agile Cooking Workshop” การปรับปรุงการทำงานรูปแบบใหม่ที่นำผู้ร่วมสัมมนาก้าวสู่ยุค Digital Tranformation ด้วยการทำอาหาร ! โดยมี อาจารย์ดามพ์ มงคล หงษ์ชัย ผู้ก่อตั้ง “Agile Picnic Meetup” และ “Agile Passion Conference” ทั้งในประเทศไทยและเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นโค้ชผู้ชี้แนะให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนาด้วย

ทั้งนี้ นัยสำคัญหนึ่งทางด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยที่เห็นได้อย่างประจักษ์ชัดคือ รายงานของสมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลก ปี 2561 (International Congress and Convention Association - ICCA) ซึ่งระบุว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไทย อยู่ในอันดับ 4 ของเอเชีย ด้านการประชุมนานาชาติ ด้วยจำนวน 193 งาน รองจาก ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ยกระดับขึ้นจากปี 2560 ซึ่งไทยอยู่ในอันดับ 5 ของเอเชีย ทั้งยังถือเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน โดยมีจำนวนงานประชุมนานาชาติ 171 งาน

ICCA ยังระบุด้วยว่า ในด้านการประชุมนานาชาติระดับเมือง กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับ 2 (135 งาน) เชียงใหม่ อันดับ 25 (25 งาน) และพัทยา อันดับ 60 (11 งาน) โดยพบว่า การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ในประเทศไทยมีการเติบโตสูงสุดทั้งจำนวนคนและรายได้ คิดเป็นการเติบโตด้านจำนวนคน 18% และรายได้ 180% โดยเมืองไมซ์ 5 อันดับแรกที่มีนักเดินทางไมซ์เข้ามามากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และพัทยา ประกอบกับผลการวิจัยของ บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด พบว่า ในปี 2561 ผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดกิจกรรมไมซ์ทั้งสิ้น (Total Expenditure) เป็นมูลค่าถึง 251,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 230,000 ล้านบาทในปี 2560 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 316,000-405,000 ล้านบาทในปี 2565

28bb6e8ca7139ac1ded24948302e8ad9.jpg

ขณะที่ผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจของกิจกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์มีมูลค่า 177,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (GDP Contribution) ก่อให้เกิดการจ้างงาน 181,000 ตำแหน่ง และสามารถจัดเก็บภาษีให้กับประเทศไทยได้กว่า 23,400 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.naewna.com

www.naewna.com/relation/428107