The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บจับมือภาคีชูนวัตกรรมและไอเดียสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์

fed2d5f2719726cc0d8bd00ccab03cf6.jpg

ทีเส็บ จับมือ NIA depa NSTDA และ GISTDA จัดโครงการ Thailand’s MICE Startup เปิดมิติใหม่การพัฒนาธุรกิจไมซ์ จัดแข่งขันประกวดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ ดึงผู้แข่งขันนานาชาติประลองไอเดียผุดนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รับกระแสโลกยุคดิจิทัล

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ดิจิทัล เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลที่มีเป้าหมายนำไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทีเส็บมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่มุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้างความเจริญกระจายรายได้

“ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5-10% ซึ่งหากมีเครื่องมือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนจะมีโอกาสเติบโตได้อีกถึงปีละ 20% ทีเส็บมองเห็นโอกาสการสร้างพันธมิตรใหม่ที่มีความแข็งแกร่งและขยายการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ไปสู่สตาร์ทอัพหรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่ใช้ไมซ์เป็นแพลทฟอร์ม นำไปสู่การพัฒนาวงจรของธุรกิจไมซ์ให้กว้างออกไปและเข้มแข็งขึ้น มีช่องทางสร้างธุรกิจใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดการจัดงานไมซ์ให้ดียิ่งขึ้น และแข่งขันในธุรกิจไมซ์นานาชาติได้อย่างยั่งยืน”

ทีเส็บเริ่มโครงการ Thailand’s MICE Startup ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีในการจัดอีเวนท์ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NSTDA เพื่อเป็นเวทีพัฒนาธุรกิจ แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์กับเครือข่ายด้านนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างเวทีกิจกรรมและการจัดงานไมซ์ด้วยนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ (Business) นักออกแบบ (Designer) และนักพัฒนา (Developer) ร่วมระดมความคิดนำไปสู่การยกระดับภาคอุตสาหกรรมไมซ์และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

โครงการ Thailand’s MICE Startup เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกจำนวน 47 ทีมทั้งจากไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเช็ก อินเดีย ฯลฯโดยมีโจทย์ให้นำเสนอไอเดียนวัตกรรมการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญญาประดิษฐ์ การให้บริการลูกค้า การขนส่งสินค้า และการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานในธุรกิจไมซ์จากนั้นได้คัดเลือกเพียง 12 ทีมโดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากนวัตกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โมเดลธุรกิจมีความยั่งยืนทางการเงินอย่างมั่นคง ผู้ก่อตั้งมีความรับผิดชอบเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการ ความเป็นทีมเวิร์ค ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผู้เข้ารอบทั้ง 12 ทีมจะแข่งขันนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีแก่ธุรกิจไมซ์ต่อคณะกรรมการในรอบพิจารณาตัดสินในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 3 ทีมที่โดดเด่นเข้าสู่ “โครงการบ่มเพาะ Thailand’s MICE Startup” ด้วยความร่วมมือกับอิมแพคเทค (ไทยแลนด์) โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการพัฒนาไอเดียเป็นเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์และนักลงทุนให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นทีมผู้แทนประเทศไทย นำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบสุดท้ายในงานประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ UFIที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

7df67c0cab85f6df4a52a4c748d6ba79.jpg

ทางด้านดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “NIA ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านโครงการบ่มเพาะ การให้ทุนสนับสนุน รวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีช่องทางและโอกาสในการเติบโต โดย NIA และ ทีเส็บมีความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อมุ่งสร้างภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของประเทศไทยให้มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ผ่านการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลกและก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)

สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ในครั้งนี้ NIA เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งการบ่มเพาะเสริมสร้างความสามารถ และการสนับสนุนให้เกิดการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านเครือข่ายของ NIA ในระบบนิเวศสตาร์ทอัพทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ”

6b83a16fbb55e49a6d21a4273518520b.jpg

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่า ผลผลิตจากเวที Thailand’s MICE Startup เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ผลักดันของ 3 องค์กร ระหว่าง depa NIA และ ทีเส็บ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นสัญญาณดี ที่หน่วยงานภาครัฐ ได้ Co-Create โครงการใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะได้สินค้าและบริการที่มีไอเดียใหม่ๆ สามารถนำมาต่อยอดให้อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทยได้แล้วนั้น ยังแจ้งเกิด Startup หน้าใหม่ เข้าสู่ระบบนิเวศเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น depa เองก็พร้อมจะสนับสนุน ผลักดันให้กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ ได้รับการส่งเสริมผ่านเครื่องมือต่างๆที่ทางสำนักงานมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น โครงการ depa Accelerator x Techsauce ที่มีจุดประสงค์ในการบ่มเพาะ Startup, โครงการ Tech Tycoon เน้นให้การสร้าง Networking ระหว่างผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนผ่านมาตรการ Startup Fund ในระยะต่างๆ ตั้งแต่ 1 ล้าน ในระยะเริ่มต้นและสูงสุด 5 ล้านบาท ในระยะเติบโต หรือ การส่งเสริมผ่านคูปอง Internationalization Voucher ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปต่อยอดขยายตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลในต่างประเทศ แม้แต่กลุ่ม SMEs เอง ทาง depa ก็มีมาตรการ Digital Transformation Funds สำหรับสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมความต้องการในแต่ละประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NSTDA กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตที่ดี ควบคู่กับการสนับสนุนของรัฐบาลที่ต้องการให้ธุรกิจไมซ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น โครงการ Thailand’s MICE Startup นี้จึงเป็นเวทีที่จะเฟ้นหานวัตกรรมดีๆ เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้นักพัฒนาและ startups ได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลงาน เพื่อตอบโจทย์ และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอดไปสู่การร่วมลงทุน ผ่านโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมบ่มเพาะของโครงการ ภายใต้ความร่วมมือของการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความพร้อมในด้านต่างๆ”

นอกจากนี้ทีเส็บยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือ GISTDA เริ่มตั้งแต่การร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก Startups ไปจนถึงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มความรู้และความแข็งแกร่งให้ผู้ชนะทั้ง 3 ทีมตลอดโครงการรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของสิงคโปร์ หรือซาซิออส (SACEOS) จัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมและ Startups ในธุรกิจไมซ์” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในโครงการพัฒนา Startups ร่วมกันในอนาคต เช่นการแลกเปลี่ยน Startups(Startups Exchange Program) การแลกเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรม และการเปิดโอกาสให้ Startups จากทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

“การบูรณาการทำงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ร่วมกับพันธมิตรครั้งนี้นอกจากจะช่วยตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไมซ์ไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพใหม่ๆ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและเครือข่ายเหล่าผู้นำสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย” ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวสรุป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.innnews.co.th

www.innnews.co.th/pr-marketing/news_434210/