The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

สาขา MICE ม.อ.หาดใหญ่ จัดเตรียมความพร้อม “สงขลา” สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว

ee19568b9886e91b5f51faa2d97e5b6a.jpg

สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.หาดใหญ่ จัดเตรียมความพร้อม “สงขลา” สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Design Thinking for MICE Industry in Songkhla เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้ จ.สงขลา ก้าวสู่การเป็น MICE City โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนางศุภวรรณ ตีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานพัฒนานวัตกรรม (TCEB) เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมการท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีศักยภาพอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว เช่น มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีความพร้อมเรื่องการอำนวยความสะดวก เช่น มีที่พักที่พร้อม และมีคุณภาพ มีศูนย์จัดการประชุมที่ทันสมัย มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ซึ่งหากมีการร่วมมือกันจะเป็นการยกระดับของจังหวัดให้ได้เกณฑ์ความเป็น MICE City หรือเมืองที่เป็นที่รวมของกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน และกำลังได้รับความสนใจ และเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นที่น่ายินดีที่วันนี้ผู้บริหารทั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา และทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทราบว่าจะมีการเริ่มกำหนดแผนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในปี 2563 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่รวดเร็ว และเหมาะสม

โครงการ Design Thinking for MICE Industry in Songkhla เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น MICE City ซึ่งจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของ จ.สงขลา โดยมีการอบรมกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และการเป็นนักสร้างสรรค์ พร้อมฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งการร่วมกันวางแผน และทำงานอย่างเป็นระบบ จะทำให้ จ.สงขลา สามารถเติบโต และพัฒนาสู่การเป็น Songkhla MICE City ได้อย่างมีศักยภาพ

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.mgronline.com

www.mgronline.com/south/detail/9620000033799