The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ “Design Thinking for MICE Industry in Songkhla”

bd7fa029ffb54fc026a5d49b96a468e9.jpg

วันที่ 4 เม.ย. 62 ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน "Design Thinking for MICE Industry in Songkhla" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคใต้ทุกวันนี้ในกลุ่มอันดามันมีเพียงจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่เป็นเมือง 1 ใน 5 ไมซ์ซิตี้ แต่สำหรับภาคใต้กลุ่มอ่าวไทยนั้น จังหวัดสงขลาได้มีแผนพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังคงก้าวไปไม่ถึงการพัฒนาให้เป็นไมซ์ซิตี้ ซึ่งในขณะที่จังหวัดสงขลามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสงขลาที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การท่องเที่ยวของภาคใต้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ อีกทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาหัวเมืองแห่งนี้ให้กลายเป็นไมซ์ซิตี้ ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัท เอกชน และภาคการศึกษา ก็จะทำให้การก้าวไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองแห่งไมซ์ในฝั่งอ่าวไทยสำเร็จลุล่วงได้ในไม่ช้า

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเท่าทันต่อบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา การเตรียมยุทธศาสตร์ทางด้านไมซ์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน และตัดสินใจในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ได้นั้นจำเป็นต้องระบุรายละเอียดของแผนงานกิจกรรมโครงการ และงบประมาณทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของพื้นที่ในจังหวัดสงขลา

ดังนั้นบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลาจึงควรได้รับการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างจริงจัง พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำการใช้กระบวนการคิดด้านการออกแบบในครั้งนี้ ภายในงานก็มีทีมวิทยากรร่วมบรรยายให้ข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างจริงจัง เพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบบริการ (Service Design) และการเป็นนักสร้างสรรค์ (Being the Creator) พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำการใช้กระบวนการคิดด้านการออกแบบ เป็นต้น

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหลายหัวข้อต่าง อาทิ การฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างจริงจัง เพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) , การออกแบบบริการ (Service Design) และการเป็นนักสร้างสรรค์ (Being the Creator) พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำการใช้กระบวนการคิดด้านการออกแบบ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมโครงการ Design Thinking for MICE Industry in Songkhla ในครั้งนี้ จะมีการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ คาดว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จังหวัดสงขลาจะสามารถเติบโตและพัฒนา เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสงขลาไมซ์ซิตี้ อย่างมีศักยภาพได้อย่างแน่นอน

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.positioningmag.com

www.positioningmag.com/1223554