The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บดันอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

177aa6fe6d41e0de5da4ebb6305d0448.jpg

"ทีเส็บ" ดันอุตสาหกรรมไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ยกระดับงานแสดงสินค้าสู่เวที B2B ผลักดันการประชุมเชื่อมความร่วมมือเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ขานรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค กระจายรายได้และส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ่นทั่วประเทศ ครบทุกมิติไมซ์ หนุนกลุ่มสหกรณ์เปิดบ้านรับกลุ่มประชุมองค์กรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผลักดันเมืองไมซ์ภูมิภาคเป็นเวทีจัดงานประชุมนานาชาติส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และส่งเสริมงานแสดงสินค้าในภูมิภาคให้ก้าวสู่งานระดับชาติและนานาชาติและยกระดับเป็นเวที B2B มากขึ้น ตามโครงการ EMTEX: Empowering Thai Exhibition

คุณสราญโรจน์ แสงชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ หรือ D-MICE ทีเส็บ เปิดเผยผลการดำเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ในปี 2561 ที่ผ่านมา D-MICE ทีเส็บผลักดันให้เกิดงานไมซ์ในภูมิภาคครบทุกกลุ่ม “M I C E” ได้แก่ การประชุมองค์กร (M) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (I) การประชุมขนาดใหญ่ (C) และงานแสดงสินค้า (E) สอดคล้องกับ 4 บทบาทใหม่ของทีเส็บภายใต้แบรนด์ THAILAND: Redefine Your Business Events ได้แก่ ผู้ร่วมสร้าง (Co-creator) ผู้ร่วมแรง (Partner) ผู้ร่วมมือ (Collaborator) และ ผู้ร่วมคิด (Thought Leader)

สำหรับกลุ่ม MI ฝ่าย D-MICE ทีเส็บ ในฐานะ Co-creator และ Thought Leader ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดแคมเปญ “ไมซ์เพื่อชุมชน” ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ชุมชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและสถานที่ทำกิจกรรมแห่งใหม่ สำหรับองค์กรระดับประเทศ เริ่มกลุ่มแรกกว่า 30 สหกรณ์ที่มีศักยภาพ มีจุดขายด้านวิถีชุมชน หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ มีห้องประชุม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และมีบุคลากรพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งปัจจุบันนิยมมองหาตัวเลือกสถานที่จัดประชุมที่แปลกใหม่ และมีกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR – Corporate Social Responsibility) กลุ่มสหกรณ์ชุมชนเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ กระจายรายได้สู่ชุมชนได้โดยตรง ช่วงปลายปีที่ผ่านมาทีเส็บเปิดตัวโครงการและจัดแฟมทริปให้องค์กรชั้นนำของประเทศ 15 แห่ง อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาไทย ทีเส็บยังจัดพิมพ์คู่มือแนะนำสหกรณ์ที่พร้อมรับลูกค้าไมซ์ทั่วประเทศอีก 3,000 เล่มแจกจ่ายไปยังองค์กรต่างๆ อีกด้วย

0e5c5bdb4c416e976997237e549c65fa.jpg

ในด้านการส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (C) D-MICE ทีเส็บร่วมสร้าง (Co-create) ให้การประชุมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคไปจัดในหัวเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอนุภูมิภาคนั้น ๆ อาทิ งานประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ภาคเอกชนเมียนมาร์ ไทย และสปป.ลาว รวมตัวกันสร้างระเบียงเศรษฐกิจใหม่ เชื่อมโยงนโยบายการค้าการลงทุน การศึกษา สุขภาพ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ งานประชุมนานาชาติเพื่อความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจทางทะเล กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย (CVTEC) ณ จังหวัดตราด เพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางทางทะเลเชื่อมโยง 3 ประเทศ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและไมซ์ ในลักษณะ 3 ประเทศ 1 จุดหมาย (Three Countries, One Destination) เสริมศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ (Southern Economic Corridor) และเพิ่มโอกาสเชื่อมโยง CVTEC กับเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนในอนาคต (One Belt One Road) ด้วย

2da704eb053ecd4a3c473a84e1e7ea21.jpg

งานแสดงสินค้า เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจที่มีประสิทธิผล D-MICE ทีเส็บมีนโยบายสนับสนุนงานแสดงสินค้าไทย 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผลักดันงานที่มีศักยภาพสู่เมืองไมซ์นอกกรุงเทพฯ ตัวอย่างเช่น“งานสัมมนาและจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Thai AUTOMACH)” ทีเส็บเป็นผู้ร่วมแรง (Partner) สนับสนุนให้งานต่อยอดไปสู่การแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Expo) โดยใช้สถานที่ในเมืองพัทยา เพื่อให้เข้าใกล้กลุ่มลูกค้าหลักคือนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มที่ 2 สนับสนุนยกระดับงานแสดงสินค้าในภูมิภาค ให้มีองค์ประกอบด้านธุรกิจมากขึ้น เช่น การเจรจาธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ กลายเป็นงานระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค อาทิ งาน E-san Industrial Fair ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ จังหวัดขอนแก่น การสนับสนุนและยกระดับงานแสดงสินค้าในภูมิภาคส่วนหนึ่งเป็นไปตามทิศทางของโครงการ EMTEX: Empowering Thai Exhibition ซึ่งทีเส็บในฐานะผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมแรง และผู้ร่วมคิด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

ddb95b75bd57bfd87585155ad106e80e.jpg

การทำงานของฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ ทีเส็บ ผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างรอบด้าน และทุกโครงการที่กล่าวมายังคงดำเนินต่อเนื่อง ในปี 2562 ยังมีกิจกรรม “สัมมนารอบกรุง” โครงการสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านไมซ์แก่ลูกค้าในประเทศ เปิดจุดหมายปลายทางด้านการประชุมสัมมนาใหม่รอบกรุงเทพฯ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีตัวเลือกใหม่ ๆ พร้อมจัดทริปพากลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนชมสถานที่จริง ตั้งโต๊ะเจรจาธุรกิจกับพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมนี้

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.posttoday.com

www.posttoday.com/market/news/583677