The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดสงขลา

d7d17e135d3542e506bf6c4345f4d876.jpg

ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลาง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา สู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน ) หรือ สสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ไมซ์ซิตี้ และเห็นว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ซิตี้ได้ จังหวัดสงขลาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาขึ้น โดยการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ โดยการแบ่งระยะออกเป็น 2 ระยะ คือ ภายในปี 2563 จะพัฒนาเมืองเข้าสู่เมืองไมซ์ในระดับประเทศ และปลายในปี 2565 จะเข้าสู่เมืองไมซ์ในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียน โดยมีแผนดำเนินการในการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2562 ถึง 2563 ในการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์รวมทั้งงานด้านวิชาการโดยด้านวิชาการควรจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ รวมถึงทุกภาคส่วนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองไมซ์

ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ซิตี้ (MICE) เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) โดยธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ฯลฯ อุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.news.gimyong.com

www.news.gimyong.com/article/10538