The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บชูมาตรฐานสถานที่จัดงานส่งเสริมไทยสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย

04e9ad6d3e147cf6d1862aff6eef6561.jpg

ทีเส็บ เตรียมยกร่างแผนแม่บท 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยผลักดันไทยก้าวสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชียด้วยมาตรฐานสากลและเป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน หลังจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีตั้งเป้ามีสถานที่จัดงานระดับมาตรฐานมากที่สุดในอาเซียนด้วยจำนวนกว่า 1,200 ห้องภายในปี 2566 พร้อมต่อยอดปีหน้าจะประกาศเริ่มจัดทำมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนหรือ Thailand Sustainable Event Management Standards : TSEMS ตอบรับกระแสโลกที่มุ่งเน้นธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่าโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards: TMVS เป็นหนึ่งโครงการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เพื่อให้เติบโตทัดเทียมและแข่งขันได้กับนานาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ

“เนื่องจากการมีมาตรฐานจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องยืนยันความพร้อม ความเป็นมืออาชีพของสถานที่จัดงานในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดึงงานและผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจัดงานในสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ริเริ่มการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ และผลักดันไปสู่มาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standards : AMVS”

ผลสำเร็จของโครงการฯ เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2558-2562 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล / การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ การพัฒนาระบบสารสนเทศ / การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาด / การส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน / การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS รวมทั้งสิ้น 371 แห่ง คิดเป็นจำนวน 949 ห้อง/พื้นที่ ทั่วประเทศแบ่งเป็น1)ประเภทห้องประชุม 344 แห่ง รวม 910 ห้อง 2)ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า จำนวน 11 แห่ง 23 ฮอล์ล และ3)สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 16 แห่ง รวม16 พื้นที่นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียน หรือ AMVS ประเภทห้องประชุมรวมทั้งสิ้น 33 แห่งทั่วประเทศด้วย

อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course : VMC ได้รวมทั้งสิ้น 187 คน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองและได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านทางระบบออฟไลน์และออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ทีเส็บยังได้เตรียมปรับปรุงแผนพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562-2566 เป็นแผนแม่บท 5 ปี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของเอเชียด้วยมาตรฐานสากล โดยจะเน้นการเพิ่มจำนวนสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในเมืองหลักไมซ์ซิตี้ และเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดเป้าหมายว่าจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS และ AMVS ทั้งประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษรวมกว่า 600 แห่ง คิดเป็นจำนวน 1,200 ห้อง ภายในปี 2566

พร้อมกันนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทยให้ได้มากกว่า 500 คน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำหลักสูตรดังกล่าวโดยผ่านการรับรองในระดับอาเซียน รวมถึงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาดมาตรฐาน TMVS ทั้งใน Online และ Offline การจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการของมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เห็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการมุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของมาตรฐานTMVS ด้วยระบบ Data Platform ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลสถานที่จัดงานประเภทต่างๆ การประเมินผล รวมทั้งการต่อยอดทางด้านการขายผ่านโปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Matching Program ภายในระบบสารสนเทศดังกล่าว

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากแนวโน้มของโลกได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานของผู้จัดงาน ทีเส็บจึงได้เตรียมจัดทำมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สามารถรองรับความต้องการของตลาด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยนำหลักการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act Cycle) มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรการและกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งจะประกาศใช้ และมีการจัดอบรมให้ความรู้ ตรวจประเมิน และคาดการณ์ว่าในปี 2562จะมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 15 องค์กร เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

“ทีเส็บ เป็นหน่วยงานเดียวที่รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานการบริหารการจัดงานยั่งยืน (Certified Body ด้านมาตรฐานสถานที่การจัดงาน) มุ่งหวังการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศผ่านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานและการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน จะเป็นพื้นฐานสำคัญอันเป็นแรงส่งให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของเอเชีย เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน และเป็นผู้นำด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาค อันจะส่งผลในเกิดการสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยทุกภาคส่วน และกระจายไปยังภูมิภาคอย่างยั่งยืน” นายจิรุตถ์กล่าวโดยสรุป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.innnews.co.th

www.innnews.co.th/pr-marketing/news_285554/