The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บจับมือเชียงใหม่ กระตุ้นไมซ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

d97e80f1bdd8077503cfaa00e7d7fac3.gif

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาคีเครือข่ายการศึกษา และพันธมิตรต่างๆ ส่งเสริมแนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืนจัดประกวด “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กระตุ้นทุกภาคส่วนทั่วประเทศรณรงค์การจัดงานไมซ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หวังสร้างจุดเด่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ และสร้างความยั่งยืนให้กับไมซ์ไทย

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บริเริ่มนโยบายการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นผลให้ประเทศไทยชื่อว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้สร้างโรดแมปสำหรับการจัดประชุมสีเขียว โดยแนวทางนี้ได้เผยแพร่ไปยังทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน นำกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแล และในฐานะหน่วยงานรัฐหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดงานของประเทศไทย พันธกิจหลักของทีเส็บ คือ การส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ

สร้างสมดุลความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหากทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยคิดค้นวิธีการจัดงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาใช้ทดแทน นอกจากจะช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานที่สามารถใช้วัสดุท้องถิ่นช่วยสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

จากแนวคิดส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน ทีเส็บ จึงได้จัดทำโครงการ “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” หรือ โครงการประกวดออกแบบการจัดงานประชุมสัมมนาโดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือระหว่าง ทีเส็บ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แนวคิดการใช้วัสดุท้องถิ่นในการจัดประชุมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำมาสร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชน รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์และการจัดงานอีกด้วย”

โครงการ “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าประกวดและนำโจทย์ที่ให้ไปสร้างสรรค์ในฐานะผู้จัดงานประชุมสัมมนา โดยใช้แนวคิด (Theme) การจัดงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยออกแบบรูปแบบการจัดงาน วัสดุอุปกรณ์ และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ที่ใส่เอกสาร ป้ายคล้องคอ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายบอกทาง หรืออาหาร เครื่องดื่มและภาชนะ เช่น ของว่าง อาหารกลางวัน หลอด แก้ว ขวด รวมถึงของที่ระลึกสำหรับการจัดประชุม สัมมนา โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เป็นองค์ประกอบสำหรับการจัดงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างธุรกิจไมซ์ให้ยั่งยืน ชิงรางวัลร่วม 100,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยอีก 6 รางวัล โดยทุกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศนียบัตร และเข้าร่วมอบรมพิเศษในหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ งานไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดขึ้น ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30พฤศจิกายน 2561 เปิดโอกาสให้กับประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน รับฟังการนำเสนอผลงานประกวดของทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงการไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาผลการประกวดจะดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการจัดประชุมและนิทรรศการ มีหลักเกณฑ์การตัดสินประกวด 2 หัวข้อหลัก คือ 1. แนวคิดและเป้าหมายโครงการ พิจารณาจากรูปแบบแนวคิดการนำเสนอ การประยุกต์นำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ และผลงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประโยชน์ พิจารณาจากแนวคิดใหม่และความคิดสร้างสรรค์ โอกาสในการต่อยอดและการนำไปใช้ได้จริง รวมถึงผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ สามารถชมการแสดงนิทรรศการเรื่อง รู้จักทีเส็บ รู้จักไมซ์และการจัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญอีกด้วย นายภูริพันธ์ กล่าวว่า การจัดงาน “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของทีเส็บ โดยมีทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าตลาดเอเชีย 2) การยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 3) การพัฒนา ยกระดับบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ และสุดท้าย 4) การยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

“แนวทางการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน จึงเป็นพันธกิจของทีเส็บในการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ให้กับประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยได้เปรียบในระยะยาว สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้จัดงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย ร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจไมซ์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจไมซ์ด้วยการบริการ ชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรม การพัฒนาธุรกิจไมซ์บนฐานความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล จะยังเป็นพันธกิจสำคัญที่ทีเส็บจะเดินหน้าร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายภูริพันธ์ กล่าวโดยสรุป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bangkokbiznews.com

www.bangkokbiznews.com/pr/detail/52290