The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

อำเภอ เกาะสมุย กำหนดจัดงาน Creative Tourism 4.0 , Mice in Sutratthani

อำเภอเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน Creative Tourism 4.0 , Mice in Sutratthani เพื่อยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน ด้านสุขภาพ การจัดประชุมนิทรรศการ (MICE) และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

b33e9c3fd7ea961a75165825a9fe3e07.jpg

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน Creative Tourism 4.0 , Mice in Sutratthani เพื่อยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน ด้านสุขภาพ การจัดประชุมนิทรรศการ (MICE) และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นายณัฐวุทธิ์ แก้วมีศรี รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล ที่ปรึกษานายกเทศบาลนครเกาะสมุย รองศาสตราจารย์สุนีย์ รองประเสริฐ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.จันทร์พร ช่วงโชติคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และนางสาวศิราณี อนันตเมฆ ตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวทะเลใต้ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Creative Tourism 4.0 , Mice in Sutratthani ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล เกาะสมุย

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในหลายด้านสำหรับการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นนฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ด้านความพร้อมทางด้านสาธารณสุข ด้านเอกลักษณ์ของอาหารภาคใต้ และโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างไข่เค็มไชยา หอยนางรมที่มีขนาดใหญ่และรสชาติอร่อย ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน และหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น

รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น สวนโมกขพลาราม หมู่บ้านพุมเรียง รวมถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558-2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงาน Creative Tourism 4.0 , Mice in Sutratthani เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

รวมทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมปริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อีกหนึ่งแนวคิด คือ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะบนพื้นที่เกาะสมุย ด้วยการสร้างศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม มรดกทางสังคมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของผู้คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปเผยแพร่ให้แก่ท่องเที่ยวจากหลากหลายทั่วโลก ที่ได้เดินทางเข้ามาสัมผัสจังหวัดสุราษฎร์ธานี "เมืองคนดี วิถีธรรม"

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่รู้จัก และเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการช่วยกันอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ามกลางการเติบโตของเมืองท่องเที่ยว ด้วยเอกลกัษณ์ของชาวเมืองไว้ได้อย่างสวยงามกลมกลืน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงออกร้านจากผู้ประกอบการ อาทิ กลุ่มโซนท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มงานแต่งงาน กลุ่มสุขภาพและสปา กลุ่มท่องเที่ยวทางทะเล กลุ่มอาหาร กลุ่มประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัราชภฎสุราษฎร์ธานี การแสดงจากเยาวชน และโรงเรียนต่าง ๆบนเกาะสมุย Business Matching จาก DMC (Destination Management Company) มากกว่า 30 DMC

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : NNT

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNECO6109060010034