The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

ADVERTORIALS

 

Networking Event กับธุรกิจ Startup

ในยุคสมัยนี้ การจัดงานที่รวมกลุ่มคนทำธุรกิจในวงการมาพบปะ พูดคุย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพ ผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกันในอนาคต เรียกการจัดงานประเภทนี้ว่า ‘เน็ตเวิร์กกิ้งอีเว้นท์’ (Networking Event) ซึ่งอาจจัดขึ้นตามงานสัมมนาต่างๆ หรือ ปาร์ตี้เล็กๆ หลังงานเลิก เพื่อให้ผู้คนที่มางานได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นNetworking Event ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ผู้คนจากหลากหลายวงการได้รู้จักธุรกิจของคุ ...more

คุณสมบัติออแกไนเซอร์ที่ดี

ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การเปิดตัวสินค้า การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม สัมมนา งานแถลงข่าว สิ่งเหล่านี้อาจต้องจ้างมืออาชีพอย่างบริษัทออแกไนเซอร์มาช่วยจัดเตรียมงาน เพื่อให้คุณภาพงานออกมาดี ก็จะยิ่งสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดกับแบรนด์หรือบริษัทได้สำหรับ ออแกไนซ์ที่ดี คือ บริษัทรับจัดงานด้านความบันเทิงต่าง ๆ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงทั่วไปจน ...more